شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

برف

روز گذشته جای‌جای استان بوشهر سپیدپوش شد

سپیدی برف بر دامن استان گرم بوشهر

بوشهری‌هایی هم که تا کنون از نزدیک برف ندیده بودند، سرانجام به برکت پدیده تغییر اقلیم برف دیدند. خوشحالی وصف‌ناپذیر احساس مشترک همه بوشهری‌ها بود و «برف» نقل همه محافل بود.