شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه

قابل توجه نمایندگان و دولتمردان:

تعارض طرح کارورزی با قانون کار و برنامه ششم

بارون جنوب؛ طرح کارورزی که هم اکنون دولت آنرا به استناد قانون برنامه ششم توسعه اجرا ی آنرا آغاز نموده‌است از برخی ابعاد قانونی با مصوبه مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد و به همین دلیل ضروری است تا مجلس نظر خود را در این مورد ارائه کند.