شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

مهدی یوسفی

تغییر در حوزه نفت و گاز استان

شنیده شده است با تغییر مهدی یوسفی، حجت الله فریدونی به عنوان مدیرعامل منطقه ویژه منصوب خواهد شد. علیرغم اینکه این خبر به سرعت در فضای مجازی و رسانه ای منتشر شد و با همان سرعت نیز تکذیب شد اما باید این خبر را به صحت نزدیک تر دانست. فریدونی هم اکنون قائم مقام سازمان منطقه ویژه...