شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

مجلس یازدهم

معامله ای که تا مجلس یازدهم ادامه دارد

بارون جنوب؛ ما بارونی ها رسالت خود را بدون وابستگی جناحی، زدودن ناپاکی ها و زمینه سازی برای توسعه استان میدانیم و در این جهت اطلاع رسانی می کنیم. همانطور که در اولین روز خردادماه نوشتیم، ۲نفر اصلاح طلب نما با طراحی بازی پیچده سعی خواهند کرد میگلی نژاد در شهرداری بوشهر ابقاء شود .