شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

پس از ویرانی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر؛

آورا رفتنی شد، نامور آمد

بارون جنوب به نقل ازبامداد جنوب- ابوعلی زرین‌قلم: ما واقعا می‌ترسیم بنویسیم، وقتی عده‌ای مدیر تازه به‌دوران رسیده که از دکه‌داری به مدیریت رسیده‌اند و چون اصول مدیریتی را نمی‌دانند و می‌دانند که صدها نوع خرابکاری دارند و باز هم چون می‌فهمند که نهادهای نظارتی کاری به کارشان...