شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

محمد کرمی فر:

شوراها فرصتی برای شکوفایی جوانان توانمند

«بنام یزدان پاک»                    

    بارون جنوب- دومین ماه بهار۹۶باردیگر رستاخیز سیاسی واجتماعی درکشور برای تعیین سرنوشت خود صورت خواهد گرفت،انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری،وشوراهای اسلامی شهروروستا دردوره پنجم که هرکدام درجایگاه خودحساس ومهم می نماید.نگارنده معتقداست انتخابات شوراها دراین دوره به مراتب ازاهمیت وحساسیت جدی تری نسبت به ادوارگذشته برخوردارمیباشد،امروزمردم مااگاه ترازگذشته .بامطالعه وتحقیق بیشترمیدانند.مدیریت شهری چیست وچگونه مسائل ومعظلات شهری برهمه ابعادزندگی انان اثرگذاراست.چه تخصصی میتواند بهتربرای شهرتصمیم کارشناسی وتخصصی گرفته وچالش ها واسیب های شهری رابه فرصت تبدیل نماید.روشن بینی واهمیت قضیه مردم رادراین دوره بران داشته تانسبت های قومی وقبیله ای که تجربه تلخی درپارلمانهای محلی ازخود به یادگار گذاشته رانصب العین قرارداده وشایسته سالاری راسرلوحه انتخاب خود قراردهند.اگرسکان مدیریت شهری بدست افرادباکفایت ،بدورازهیجانهای سطحی،خردگرا وعاقل سپرده شودمیتوان اینده ای روشن درمسیر توسعه وشکوفایی برای شهرمتصوربود،تصمیم های هیجانی بدون پختگی وکارشناسی وازروی احساس همراه باچاشنی ضدیت ،شهررابه ناکجاابادوقعقرا خواهدسپرد.درتمام دنیا به سرمایه انسانی جوان نگاه ویژه ای میشود ،ازسطوح پایین مدیریت راشروع کرده تافردا مدیران وسیاستمداران بزرگی میشوند،شورا فرصت وبسترمناسبیست تاجوانان پویا،تحصیل کرده،تحولخواه وبابرنامه دربوته ازمایش قرارگرفته وباشورونشاط جوانی بامشورت گرفتن ازبزرگان باتجربه هم راه پیشرفت وتعالی رابرای شهربازکرده ودردرازمدت نسل نومدیریتی برای شهر،منطقه،شهرستان واستان باشند.دوستان: اگردرادوارگذشته انتخابهایمان اشتباه بوده،باشهامت بپذیریم ودرصدد جبران براییم.دست یکان به یکان کسانی که حتی اگرخشتی برای ابادانی شهرگذاشته اند به گرمی میفشاریم .انها تلاش خود رانموده اند ،قطعا توانایی انها بیش ازاین نبوده است،بیادداشته باشیم که شهرمان ظرفیت های فراوان دارد که مغفول مانده است که جبران ان،فکری نو،ایده ای نو،باوری نو،والبته همت وتلاشی صدچندان رامی طلبد.شهرخود رابه دست تقدیرندهیم وبا تک تک ارای خودنگذاریم مورد شماتت وسرزنش ایندگان قراربگیریم،چرخش ازاد نخبگان راباورکرده وان راعملی نماییم...با منتخبگان اینده هم حرفهایست که درمقالی دیگر به ان خواهم پرداخت.به امید تصمیمی زیبا دراردیبهشت ماه.
محمد کرمی فر.فعال سیاسی

افزودن دیدگاه جدید

نظرات حاوی متن تبلیغاتی، متن فارسی با حروف لاتین (فینگلیش)، توهین و الفاظ ناشایست، نمایش داده نخواهد شد.
سوال ریاضی را حل کنید. مثلاْ ۱+۳ می‌شود: ۴